Национална програма

Возраст на ученици

Национална програма за гимназиско образование е наменета за ученици од 14 до 19 години

Националната програма за гимназиско образование се заснова на стандардите поставени од Министерството за образование и наука во Република Северна Македонија. Програмата нуди широк спектар на предмети, вклучувајќи математика, природни науки (биологија, хемија, физика), англиски јазик и литература, историја, географија, информатика и странски јазици (германски). Дополнително, учениците имаат можност да изберат од широкиот спектар на изборни предмети кои се усогласуваат со нивните интереси и цели во кариерата. Програмата вклучува и низа воннаставни активности и програми за збогатување на знаењето, како што се клубови, спортски активности. Овие активности се дизајнирани да им помогнат на учениците да развијат важни животни вештини, како што се комуникација, соработка и решавање проблеми. Разбираме дека изборот на училиште за вашето дете е важна одлука и сакаме да ве увериме дека ќе обезбедиме поддршка и ресурси за да му помогнеме на вашето дете да ја направи транзицијата од основно во средно училиште.

  • Училишната наставна програма содржи широка, избалансирана, кохерентна и конзистентна програма за учење со јасни патеки за прогресија кои се дизајнирани за потребите на сите ученици.
  • Развој на атрибутите на ученикот на меѓународната јазична програма
  • Меѓународен проект кој се занимава со проценката и учењето вештини на 21от век, ги идентификува промените во образовниот фокус, потребни за подготовка на учениците за модерниот свет и ги дели на четири категории:
  • Начин на размислување: вклучува креативност, иновативност, критично размислување, решавање на проблеми, донесување на одлуки и учење како да се учи
  • Начин на работење: вклучува нови форми на соработка и комуникација
  • Алатки за работа: вклучува информатичко описменување и капацитетот за искористување на потенцијалот на новите технологии
  • Вештини за живеење во светот: вклучување во развојот на локалната и глобалната свест, како и лична и општествена одговорност.

Насоки