ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Возраст на ученици

PYP (Primary Years Programme) соодветствува на националната програма за ученици од одделенска настава, oдносно од прво до петто одделение

Mission Statement from the IB
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

Целта на меѓународната програма е да ги балансира новостекнатите основни знаења со развивање на духот на креативност и љубопитност. Со цел да се постигне оваа рамнотежа, учениците учат низ квалитетно изработена и признаена меѓународна наставна програма која промовира учење низ самостојно истражување, критичко размислување, комуникација, отворен ум и размислување. Учениците на оваа возраст се охрабруваат да бидат независни мислители и да бидат одговорни за своите постапки и избори. Програмата е составена од истите теми кои се опфатени со програмата за предучилишна возраст што ја прави комплементарна со неа и ја комолетира. Во втората половина од програмата, предметната настава станува се повеќе дефинирана, особено во изучување на основните (носечки) предмети и тоа: Англиски јазик, Математика и Природни науки. Со влегување во шесто одделение, учениците се подготвени за предметна настава имајќи ја академската основа за истото.

Нивоа:

 • Ниво 1 – возраст на учениците: 5,5 - 6 години
 • Ниво 2 – возраст на учениците: 6 - 7 години
 • Ниво 3 – возраст на учениците: 7 - 8 години
 • Ниво 4 – возраст на учениците: 8 - 9 години
 • Ниво 5 – возраст на учениците: 9 - 10 години

Основното училиште „Максимилијан“ го следи меѓународниот образовен систем со соодветен училишен распоред. Покрај тоа, нашите ученици следат проширена наставна програма, која ја користиме за да ги охрабриме надарените ученици, да обезбедиме напредни часови по англиски јазик од прво одделение и проектни активност од областа на дигиталните медиуми и ИТ.

Меѓународната програма PYP е програма наменета за ученици на возраст од 3 до 12 години. 

PYP е изградена на рамка од шест трансдисциплинарни теми кои обезбедуваат контекст за учење.

Трансдисциплинарни теми: 1. Кои сме ние?

2. Каде сме во просторот и времето?

3. Како се изразуваме?

4. Како функционира светот?

5. Како се организираме?

6. Споделување на планетата.

Овие теми се креирани да бидат релевантни за животот на учениците и да обезбедат врска помеѓу предметите.

Наставната програма PYP се заснова на верувањето дека учениците најдобро учат кога се активно вклучени во процесот на учење. Програмата е дизајнирана да биде флексибилна и приспособлива, овозможувајќи им на наставниците да ги приспособат своите упатства на потребите на нивните ученици. PYP користи различни методи на настава, вклучувајќи учење базирано на испитување, практични активности и решавање на проблеми во реалниот свет.

PYP, исто така, става силен акцент на развојот на целото дете. Програмата вклучува социјален, емоционален, физички и јазичен развој, како и академско учење. Овој холистички пристап им помага на учениците да развијат важни животни вештини како што се комуникација, соработка и решавање проблеми.

PYP кулминира со изложбата PYP, која е трансдисциплинарен проект предводен од ученици кој им овозможува на учениците да го покажат своето разбирање за шесте трансдисциплинарни теми и суштинските елементи на PYP.

PYP е препознаена како висококвалитетна програма која ги подготвува учениците за успех во модерниот свет. Понуден е од овластени IB World Schools и континуирано се евалуира за да се обезбеди неговата релевантност и ефективност.

Одделенија во Primary Years Programme (PYP):

 •  Прво одделение - возраст на учениците: 5,5 до 6 години
 • Второ одделение - возраст на учениците: 6.5- 7 години
 • Трето одделение - возраст на учениците: 7.5- 8 years
 • Четрто одделение -   возраст на учениците: 8.5- 9 years
 • Петто одделение - возраст на учениците: 9.5- 10 години

За повеќе информации за програмите посетете ја официјалната веб страна на IB: www.ibo.org.

 

 

IB учениците се стремат да бидат:

– Полни со знаења

– Мислители 

– Комуникатори

– Принципиелни 

– Ученици со отворен ум 

– Грижливи

– Преземачи на ризик 

– Избалансирани 

– Рефлективни

Учењето во IB училиште создава генерации на ученици кои се меѓународно препознаени.  ИБ ученикот е фокусиран на сопствените знаења. Програмата е обликувана според индивидуалните атрибути на секој ученик. Фокусирајќи се на основните образовни аспекти, програмата помага да се создадат ученици со отворен ум кои се стремат да имаат поширока перспектива во животот. Покрај тоа, програмата поттикнува постојан ангажман на учениците правејќи ги прашувачи и мислители.

Профилот на IB ученик  претставува 10 атрибути вреднувани од IB World Schools. Ние веруваме дека овие атрибути, и други слични на нив, можат да им помогнат на поединците и групите да станат одговорни членови на локалните, националните и глобалните заедници.

ПРЕДМЕТИ

Преку основните предмети, учениците добиваат целосно образование што создава желба за учење, гради силна база на општото знаење и им дава можност на учениците да постигнат сет на вештини што ќе ги носат низ сите нивни образовни патувања и на крајот да бидат продуктивни и вреднувани граѓани во заедницата. Меѓу-културниот пристап се користи за да се покаже врската помеѓу стекнатото знаење и концептите од секојдневниот живот и да се создаде разбирање дека темите кои се изучуваат не можат да се набљудуваат изолирано од контекстот. Учениците се охрабруваат да истражуваат, да бараат решенија, да размислуваат критички и да ги развијат комуникациските вештини 

Предметот Англиски јазик им овозможува на учениците да комуницираат самоуверено и ефикасно и да развиваат критички вештини за да одговорат на низа информации и текстови со разбирање и уживање.

Нашата наставна програма по Англиски јазик го охрабрува доживотниот ентузијазам за читање, пишување и говорна комуникација. Учениците развиваат јазични компетенции по англиски јазик за различни цели.

Насаставната програма е изработена како програма за Англиски јазик како прв јазик и може да се користи во секој културен контекст.

Што ќе научат учениците?

Учениците развиваат вештини и разбирање во четири области: читање, пишување, зборување и слушање. Тие ќе научат како ефективно да комуницираат и да одговорат на низа информации и текстови и тоа:

 • да станат сигурни во комуникацијата, способни ефикасно да ги применуваат сите четири компоненти на јазикот во секојдневни ситуации;
 • да се гледаат себеси како читатели, развивајќи ја љубовта кон читањето низ различни четива;
 • да се гледаат себеси како писатели, користејќи го пишаниот збор јасно и креативно во различни жанрови.

Предметот Англиска литература е воведен во нашиот силабус уште во првите години на образованието. Веруваме дека само на тој начин секое дете добива можност да ја развие љубовта кон книгите.

Со вметнување на предметот Англиска литература во силабусот, учениците почнуваат да читаат книги на рана возраст како на училиште така и дома.

Училиштето има клубови за читање книги каде учениците поминуваат неколку часа во тивка средина со други ученици и уживаат во книгите.

Часот по Македонски јазик и литература е предмет кој е задолжителен за сите ученици на нашето училиште. Силабусот ја следи националната рамка и се состои од литература и граматика.

Започнувајќи од второ одделение, учениците избираат странски јазик кој ќе го изучуваат и тоа: германски или француски.

Силабусот по предметот Математика проучува пет предметни области: геоетрија, мерење, управување со податоци и решавање задачи. Овој силабус се фокусира на принципи, системи, функции и врски каде учениците го применуваат стекнатото знаење и развиваат детално разбирање на предметот.
Училиштето верува дека со ставање акцент на математиката во првите години од образованието, секој ученик почнува да развива логичко размислување и независно решавање задачи.

Што ќе научат учениците?
Учениците развиваат холистичко разбирање по предметот, фокусирајќи се на основните принципи, обрасци, системи, функции и односи. Тие ќе станат математички компетентни со што можат да го применат знаењето во секојдневни ситуации.
„Математичко размислување и работење“, единствена карактеристика на нашата наставна програма која ги охрабрува учениците да ги споделат своите решенија со други, да дискутираат идеи и бараат докази што ги потврдуваат нивните претпоставки и решенија. Кога учениците размислуваат и работат математички, тие активно се обидуваат да најдат смисла за идеите и да создадат релевантни врски помеѓу различни факти, постапки и концепти. Ова укажува на повисоко ниво на размислување што им помага на учениците да го гледаат светотот низ призмата на математиката.

Предметот основи на работа со компјутер се воведува во нашата програма од прво одделение.

На овој час учениците уште од најмала возраст се сретнуваат со компјутерот и имаат можност да научат како да користат одредени апликации соодветно на нивната возраст. Тие ги учат основите на програмирање, користење на Word документи, подготвување на презентации и слично.

Програмата за предметот природни науки покрива четири области: научно истражување, биологија, хемија и физика. Научните истражувања се базираат на собирање идеи, информации, евалуирање докази, плаирање и анализирање на податоци. Подигање на свеста за околината и историја на природните науки се исто така дел од програмата.

Со слушање на овој предмет, секој ученик ја развива љубовта кон природата и околината. Во нашето училиште создадовме научна околина каде учениците можат да ја откријат убавината на природните науки низ призмата на експериметите и непосредниот контакт со природата.

Часовите по природни науки се состојат од теоретски и практичен дел. Преку теоретскиот дел, учениците ги учат најважните информации за разбирање на темата, додека преку практичниот дел тие добиваат шанса да го видат она што го изучувале.

Што ќе научат учениците?
Учениците ќе научат да размислуваат како “мали научници„ и ќе развиваат практични вештини со знаење и разбирање, што е од витално значење за објаснување на светот околу нас. Подигнување на свесноста на учениците за науката во светот околу нив го развива нивното чувство дека „науката е дел од мене“, помагајќи им да се поврзат со оваа тема.
Овој пристап им обезбедува знаења и вештини што им се потребни за да се истакнат во науката во подоцнежните фази на образованието и да направат информиран избор, вклучително и разгледување на прашања за одржливост и соочување со предизвиците со кои се соочува нашата околина.

Како се учи програмата?
Оваа наставна програма опфаќа шест главни области на кои се работи интегрирано како би се постигнал холистички пристап и тоа:

 • Биологија – живи суштества и нивна интеракција.
 • Хемија – проучување на материјата.
 • Физика – интеракција на материјата и енергијата.
 • Земјата и вселената – планетата Земја, Сончев систем.
 • Научно размислување и работа – развива разбирање и вештини за научни модели и претстави, научно истражување и практична работа.
 • Наука во контекст – им помага на наставниците да ја прикажат релевантноста на науката и холистичкиот пристап.
На часот по општествени науки, учениците кои ја следат оваа програма го изучуваат нивното опкружување, како и основите на историја и географија.

За време на часот по спорт, учениците одат во спортскиот ценар кој се наоѓа во близина на училиштето, каде самите избираат некои од активностите кои ги нуди центарот.

Часовите по музичко се одвиваат секој петок во нашето училиште. На овие часови учениците освен што се запознаваат со теоријата на музиката и најзначајните музичари тие имаат можност да свират одреден инструмент и да научат како истиот функционира.