ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Возраст на ученици

Оваа програма е наменета за ученици од 11 до 14 години | 7мо до 9то одделение

Низ предметната настава, учениците изучуваат широк спектар на наставни предмети кои ги предаваат современо обучени наставници. Преминувајќи во оваа фаза од нивното образование, учениците се охрабруваат подетално да го развијат разбирањето за низа области, истовремено, продлабочувајќи ја својата независност, љубов кон учењето и критичко размислување. Разновидната понуда на предмети им овозможува на учениците да развијат широк спектар на вештини и знаења и ги подготвува за преминот во средно училиште. Со цел да се подготват и подобрат личните и социјални вештини кај учениците, во програмата има интегрирана настава од области како: лични односи, социјални групи, здравје, економија и слично. Целта на ваквиот вид интеграција е да се зајакнат врските помеѓу учениците и заедницата од која тие се дел, како и да се стекнат со вештини кои им се неопходни за успех.

Оддленија

 • 6 одделение - возраст на учениците: 10.5 - 11 години
 • 7 одделение - возраст на учениците: 11.5 - 12 години
 • 8 одделение - возраст на учениците: 12.5 - 13 години
 • 9 одделение - возраст на учениците 13.5 - 14 години
Програмата е природно продолжение на наставната
програма за основно образовние. Со користење на истите модерни наставни методи,
оваа програма ги продлабочува знаењата на учениците од основните предмети кои
се изучуваат во претходното ниво.

Предметната настава во Меѓународното училиште Максимилијан ги опфаќа учениците од 6 до 9 одделение, обезбедувајќи им динамично образовно искуство. Во оваа фаза од нивното академско патување, учениците се запознаваат со разновиден опсег на предмети, од кои секој се учи од специјализирани наставници од еден предмет. Овој пристап осигурува дека студентите имаат корист од експертизата на едукатори кои се страсни и високо квалификувани во нивните области.

Програмата е дизајнирана да ги предизвикува и инспирира учениците, поттикнувајќи ги нивните вештини за критичко размислување, креативност и независност. Покрај основните предмети како што се математика, наука, јазични уметности и општествени студии, а учениците имаат можност да истражуваат различни изборни предмети, овозможувајќи им да ги откријат и негуваат нивните индивидуални интереси и таленти.

Го нагласуваме холистичкиот пристап, промовирајќи не само академска извонредност, туку и градење карактер, лидерски вештини и силно чувство за општествена одговорност. Нашите ученици активно се вклучуваат во воннаставни активности, спорт и општествено корисна работа, дополнително збогатувајќи го нивното образовно патување.

Во Меѓународното училиште Максимилијан, ја разбираме важноста да се подготват учениците за предизвиците на современиот свет. Програмата ги подготвува учениците со знаења, вештини и вредности потребни за да напредуваат во глобално меѓусебно поврзано општество. 

предмети

Овој предмет им овозможува на учениците да комуницираат со сигурност и ефикасност и да ги развиваат вештините за да одговорат на голем број информаци и текстови со разбирање и уживање. Учениците кои ја следат оваа програма го усовршуваат англискиот јазик врз основа на наставна програма дизајнирана да биде успешна во било која култура и да промовира меѓукултурно разбирање.
Наставната програма е претставена во области или “насоки”.

Тие понатаму се поделени на модули и тоа:
 • Фонетика, правопис и речник
 • Граматика и интерпункција
 • Читање
 • Пишување
 • Читање
 • Поезија
 • Пишување
Предметот македонски јазик е задолжителен за сите ученици. Програмата целосно соодветствува со националната рамка за македонски јазик за соодветното одделение.

Учениците кои ја следат оваа програма го изучуваат германскиот или францускиот како втор странски јазик.

Рамката на наставната програма опфаќа шест содржини: броеви, алгебра, геометрија, мерки, обработка на податоци и решавање на проблеми. Првите пет содржини се поткрепени со решавање на проблеми, што обезбедува структура за примена на математички вештини. Менталните стратегии се исто така важен дел од содржината на броевите. Наставната програма се фокусира на принципи, модели, системи, функции и односи, така што учениците ќе ги применат своите математички знаења и ќе развијат сеопфатно разбирање на предметот.
Рамките на курикулумот за секој предмет се организирани во три фази. Тие ја опфаќаат целта на наставата за секоја година и обезбедуваат сеопфатни цели за учење. Наставната програма е претставена во шест содржини или “насоки”. Тие понатаму се поделени на модели и тоа:


Броеви
• Целини и корени
• Вредност и заокружување
• Равенки, децимали, проценти, сооднос и пропорции

Алгебра
• Изрази, равенки и формули
• Секвенци, функции и графици

Геометрија
• Форми
• Позиција и движење

Мерење
• Должина, маса и капацитет
• Времиња и промена
• Површина, периметар и волумен

Работење со податоци
• Планирање и собирање на податоци
• Обработка и презентирање на податоци
• Толкување и дискутирање на резултатите

Решавање на проблеми
• Користење техники и вештини за решавање на математичките проблеми
• Користење на разбирање и стратегии за решавање на проблемите.
Наставната програма опфаќа четири содржини: научно истражување, биологија, хемија и физика. Научно истражување се однесува на размислување за идеи, вреднување на докази, планирање на истражната работа, снимање и анализа на податоци. Целите на научната истрага ги поткрепуваат биологијата, хемијата и физиката, кои се фокусираат на развивање на довербата и интересот за научното знаење. Еколошката свест и историја на науката исто така се дел од наставната програма.
Наставната програма е претставена во четири содржини или “насоки”.
Тие понатаму се поделени на модули и тоа:

Научно истражување
• Идеи и докази
• Планирање истражувачка работа
• Добивање и презентирање докази
• Размислување за докази и пристап

Биологија
• Растенија
• Луѓето како организми
• Клетки и организми
• Животи во нивната животна средина

Хемија
• Материја
• Својства на материјата

Физика
• Сила и движење
• Енергија
• Планетата Земјата

Во рамките на овој предмет, учениците изучуваат:

 • Географија
 • Историја

Во делот Географија учениците почнуваат со учење на основите за Географија, планетата Земја, континентите, земјите, океаните, морињата, езерата и планините.

Во делот на Историја, учениците ги осознаваат основите на меѓународната историја и односи.

Часовите по музичко во нашето училиште се фокусираат во два дела:

 • Теорија на музиката
 • Практичен дел

Нашите музички наставници се подготвени да ја развијат љубовта кон музиката кај секој ученик. Часовите по музика се време на денот кога учениците ќе уживаат во добра и квалитетна музика, исто така, ќе ја запознаат историјата зад неа.
Во текот на неделата, два до три часа се посветени на спортот од различни активности како што се:
 • Кошарка
 • Одбојка
 • Пливање
 • Лизгање на мраз
 • Фудбал
 • Куглање
 • Пинг Понг

Во денешниот дигитално поврзан свет, информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) играат клучна улога во образованието. Во Меѓународното училиште Максимилијан, го препознаваме значењето на ИКТ вештините за нашите ученици во предметна настава. Нашето училиште е опремено со најсовремени технолошки ресурси и ние беспрекорно ги интегрираме ИКТ во наставната програма за да ги подготвиме учениците за дигиталната ера.

Преку овој предмет учениците не само што стекнуваат суштинска компјутерска писменост, туку и навлегуваат во напредните ИКТ концепти. Тие учат да ја искористат моќта на технологијата за истражување, креативност и решавање проблеми. Нашите посветени ИКТ наставници ги водат учениците во развивање на вештини како што се кодирање, анализа на податоци и мултимедијална продукција. 

ИКТ не е ограничена само на училницата; учениците имаат можности да се вклучат во клубови, натпревари и проекти поврзани со технологијата, поттикнувајќи страст за иновации и претприемништво. Како што напредуваат низ образовниот систем, нашите ученици се појавуваат како поединци опремени со вештини и знаења за да напредуваат во сè подигиталниот свет.

Уметноста е составен дел од предметната настава во Меѓународното училиште Максимилијан, каде што креативноста цвета и се поттикнува самоизразувањето. Во овие клучни години, учениците се охрабруваат да го истражуваат светот на визуелните уметности, дозволувајќи им на нивната имагинација да полета и нивните уметнички таленти да процветаат. Нашите посветени наставници по уметност обезбедуваат негувачка средина каде што учениците можат да експериментираат со различни техники и стилови.

Преку изучувањето на уметноста, учениците не само што ги развиваат своите  вештини, туку и негуваат критичко размислување и способности за решавање проблеми. Тие учат да го ценат културното и историското значење на уметноста, истражувајќи различни уметнички традиции и движења. Нашата наставна програма ги нагласува и традиционалните и современите уметнички пристапи обезбедувајќи холистичко образование.

Надвор од училницата, учениците имаат можности да ги покажат своите уметнички дела на изложби, да учествуваат во заеднички проекти и да се вклучат во уметнички иницијативи засновани на заедницата. Уметничкото образование поттикнува креативност, самодоверба и  љубов кон уметноста, збогатувајќи го целокупното образовно искуство на нашите ученици.