Меѓународна програма

Возраст на ученици

Меѓународната програма за гимназиско образование е наменета за ученици од 14 до 18 години

Добредојдовте во Меѓународното училиште Максимилијан каде што учениците го достигнуваат својот потенцијал низ високо поставени академски стандарди и стимулативна средина!

Меѓународното училиште Максимилијан има развиено наставна програма која ги задоволува специфичните потреби на учениците кои доаѓаат од сите средини, почнувајќи од основните предмети, низ широки трансдисциплинарни перспективи. Основа на нашиот пристап е охрабрување на учениците да се вклучат во изучување на широка лепеза од предмети и да воспостават врски помеѓу истите.

Нашето училиште нуди флексибилна и стимулативна програма, поддржана со одлични ресурси и најсовремено обучен наставен кадар.

Стимулативната средина е одлично место а учениците да го подобрат својот перформанс преку развој на вештини за креативно размислување, истражување и практично решавање на проблемите. Овој пристап е совршенаотскочна даска за напредок во академската средина.

Програмата поттикнува развој на знаењата, разбирање на наставната материја и вештини и тоа преку: содржините на предметите, примена на стекнатото знаење, решавање на нови и непознати ситуации, интелектуална стимулација, флексибилност, подигнување на свесноста и слично.

Првите две години од меѓународната програма се наменети за ученици на возраст од 14 до 16 години. Програмата е базирана на знаењата стекнати во претходната образовна фаза и се своевидно надополнување на тие знаења.

MEѓународна програма 1
возраст на ученици: 14 - 16 години

Програмата за прва и втора година опфаќа 9 задолжителни наставни предмети, и тоа:

АНГЛИСКИ КАКО ПРВ ЈАЗИК

Наставната програма по англиски јазик е креирана за учениците кои го изучуваат англискиот јазик како прв јазик и имаат солидни познавања од истиот.

Низ наставната програма, учениците ја развиваат способност да комуницираат јасно, прецизно и ефикасно како во говорот така и во пишувањето. Наставата им овозможува на учениците да:

 • развиваат способност да комуницираат јасно, точно и ефикасно кога зборуваат и пишуваат;
 • користат широк спектар на вокабулар и точна граматика, правопис и интерпункција;
 • развиваат личен стил на зборување

Учениците се охрабруваат да развијат љубов кон читањето и ја подигнуваат свеста за начините на кои можат да го искористат јазикот подоцна низ академскиот и професионалниот живот. Оваа програма исто така, кај учениците развива вештини за анализа и комуникација, носење заклучоци
и констатирање факти како и ефективно презентирање на лични ставови и мислења.

АНГЛИСКИ КАКО ВТОР ЈАЗИК

Учениците се охрабруваат да развијат љубов кон читањето и ја подигнуваат свеста за начините на кои можат да го искористат јазикот подоцна низ академскиот и професионалниот живот. Оваа програма исто така, кај учениците развива вештини за анализа и комуникација, носење заклучоци и констатирање факти како и ефективно презентирање на лични ставови и мислења.

Наставната програма за англиски јазик како втор јазик е дизајнирана за ученици кои веќе имаат познавање од јазикот и сакаат истото да го збогатат како би можеле да го користат во понатамошната академска надоградба и професионална кариера. Програмата ја одразува широко распространетата употреба на англискиот јазик во образованието и секојдневниот живот.

Целта е да се постигне ниво на практична комуникација идеално за секојдневна употреба, што исто така може да претставува основа за понатамошно, подетално изучување на јазикот.

Програмата за македонски јазик и литература целосно соодветствува со националната програма.

Предметот Математика е основен и задолжителен предмет за сите ученици, а наставните програми по математика поттикнуваат развој на математичко знаење како клучна животна вештина и како основа за понатамошна надоградба.

 • Математика
 • Математика – Напредна програма
 • Меѓународна математика

Наставната програма има за цел да изгради самодоверба кај учениците, помагајќи им да развијат компетентност и флуентност во математички концепти, методи и вештини. Наставната програма става силен акцент на решавање на задачи и презентирање и толкување на резултатите. Учениците исто така стекнуваат разбирање за тоа како да комуницираат и да размислуваат со употреба на математички концепти.

Целта на програмата е да им овозможи на учениците да:

 • ги развиваат своите математички знаења и усмени, пишани и практични вештини на начин што ја поттикнува љубопитноста за ново учење;
 • истражуваат различни начини за употреба на математичките операции;
 • развијат чувство за броевите и да ги толкуваат добиените резултати;
 • ја применуваат математиката во секојдневни ситуации и да ја разберат улогата на математиката во светот околу нив;
 • решаваат математички проблеми, јасно презентираат резултати и извршуваат проверка на истите;
 • развијат разбирање за математичките принципи;
 • препознаат различни математички методи за решавање на математичките проблеми;
 • користат математика како средство за комуникација;
 • развиваат способности логично да расудуваат, да класифицираат, да генерализираат и да докажуваат математички теореми;
 • ги развиваат своите математички способности со разгледување на проблемите и спроведување на индивидуално истражување и експеримент;
 • ја ценат меѓузависноста на различните гранки на математиката;
 • стекнат соодветна основа за понатамошно изучување на математиката

Учениците ќе ги изучуваат следниве теми:

1. 1 Карактеристики и класификација на живите организми

2. 2 Организација на организмот

3. 3 Движење внатре и надвор од клетките

4. 4 Биолошки молекули

5. 5 Ензими

6. 6 Исхрана на растенијата

7. 7 Исхрана на човекот

8. 8 Транспорт на материи во растенија

9. 9 Транспорт на материи кај животни

10.10 Болести и имунитет

11.11 Размена на гасови кај луѓето

12.12 Дишење

13.13 Екскреција кај луѓе

14.14 Координација и одговор

15.15 Дрога

16.16 Репродукција

17,17 Наследство

18.18 Варијација и избор

19.19 Организми и нивната околина

20.20 Биотехнологија и
генетски инженеринг

21.21 Влијанија на човекот врз екосистемите


Биологијата им овозможува на учениците да:

 • го зголемат разбирањето за технолошкиот свет
 • развијат интерес за науката
 • ја препознаат корисноста (и ограничувањата) на научниот метод и како да се примени во други дисциплини и во секојдневниот живот
 • развијат релевантни ставови, како што се грижа за точност и прецизност, објективност, интегритет, истрага, иницијатива и инвентивност
 • развиваат интерес и се грижат за животната средина
 • подобро да ги разберат влијанијата и ограничувањата на научната студија од страна на општеството, економијата, технологијата, етиката, заедницата и животната средина

 • развијат разбирање за научните вештини кои се од суштинско значење за понатамошно изучување и за секојдневниот живот.

Учениците ги изучуваат следниве теми:

 

1. 1 Честичките
на природата на материјата

2. 2 Експериментални техники

3. 3 Атоми, елементи и
соединенија

4. 4 Стоихиометрија

5. 5 Електрична енергија и хемија

6. 6 Хемиска енергетика

7. 7 Хемиски реакции

8. 8 Киселини, бази и
соли

9. 9 Периоден
систем

10.10 Метали

11.11 Воздух и вода

12,12 Сулфур

13.13 Карбонати

14.14 Органска хемија

Хемијата им овозможува на учениците да:

 • го
  зголемат нивното разбирање за технолошкиот свет
 • развијат интерес за науката
 • ја препознаат корисноста на научниот метод и
  како тој да се примени во други дисциплини и во секојдневниот живот
 • развијат релевантни ставови, како што се грижа за точност и прецизност,
  објективност, интегритет, истражување, иницијатива и инвентивност
 • развијат интерес и се грижат за животната
  средина
 • подобро да ги разберат влијанието и
  ограничувањата на научните истражувања од страна на општеството, економијата, технологијата, етиката,
  заедницата и животната средина
 • развијат разбирање за научните вештини од суштинско значење за понатамошно
  учење и за секојдневниот живот.

 


Нашите програми балансираат на темелно познавање и разбирање на
одредена тема и помагаат да се развијат вештините што им се потребни на
учениците за следните фази во образованието или вработувањето.

Физиката им овозможува на учениците да:

 • го зголемат нивното разбирање за технолошкиот свет
 • креираат информиран интерес за научни работи
 • ја препознаат корисноста (и ограничувањата) на научниот метод и како тој да се примени во други дисциплини и во секојдневниот живот
 • развијат релевантни ставови, како што се точност и прецизност, објективност, интегритет, истражување, иницијатива и инвентивност
 • развијат интерес и се грижат за животната средина
 • подобро да ги разберат влијанието и ограничувањата поставени на научното истражување
 • развијат разбирање за научните вештини кои се од суштинско значење за понатамошно учење и за секојдневниот живот.

 

Кандидатите ги изучуваат следниве теми:

1. 1 Општа физика

2. 2 Термичка физика

3. 3 Карактеристики на брановите, вклучително и светлината и звукот

4. 4 Електрична енергија и магнетизам

5. 5 Атомска физика

Учениците можат да изберат изучување на целата наставна програма или:

 

Опција А

Деветнаесеттиот век: развој на современите национални држави, 1848–1914 година
Содржината се фокусира на следниве клучни прашања:

 

 • Дали се важни Револуциите од 1848 година?
 • Како беше обединета Италија?
 • Како беше обединета Германија?
 • Зошто имаше граѓанска војна во Соединетите држави и кои беа нејзините резултати?
 • Зошто, и со какви ефекти, Европејците ги проширија своите прекуокеански империи во деветнаесеттиот век?
 • Што ја предизвика Првата светска војна?

или:

 

Опција Б

Дваесетти век: меѓународни односи од 1919 година
Дополнително, учениците детално изучуваат најмалку една од следните теми:

 

 • Првата светска војна, 1914–18
 • Германија, 1918–45 година

 • Русија, 1905–41

 • САД, 1919–41 година

 • Кина, c.1930 – c.1990

 • Јужна Африка, в.1940 – ц.1994 година

 • Израелци и Палестинци од 1945 година

Клучни придобивки:

Историјата нуди можност за проучување на светската историја од деветнаесеттиот век до почетокот на дваесет и првиот век. Ги охрабрува
учениците да поставуваат прашања и да развиваат и распоредуваат историски вештини, знаење и разбирање со цел да обезбедат историски објаснувања. Учениците ќе ја истражуваат историјата од различни перспективи, вклучително и социјални, економски, културни и политички и им се дава можност да:

 

 • развиваат интерес и ентузијазам за учење и разбирање на минатото
 • истражуваат историски концепти како што се причина и последица, промена и континуитет и сличност и разлика
 • стекнат поголемо разбирање за меѓународните прашања и меѓусебните односи
 • научат како да презентираат јасни, логички аргументи.

Наставниот план по германски јазик им овозможува на учениците да
постигнат поголема флуентност при зборување и пишување на јазикот и
да ги подобрат своите комуникациски вештини.

Тие ќе научат како да ја подобрат употребата на германскиот јазик во различни ситуации, да
разберат текстови и други материјали, како да извлекуваат информации, да
иницираат разговори и да одговараат на прашања усно и писмено.

 

За наставната програма

Наставниот план за германски јазик е прифатен од универзитетите и
работодавците како доказ за јазичната способност и разбирање. Учениците ги
стекнуваат следните вештини:

 

 • можност да се комуницира самоуверено и јасно
 • увид во културата и современото општество на
  земјите каде се зборува јазикот
 • подобра интеграција во заедниците каде се зборува
  јазикот
 • позитивни ставови кон изучувањето странски
  јазик, кон говорителите на други јазици и кон другите култури и општества
 • вештини
  што можат да се користат во други области на учење, како што се вештини за анализа и меморија.

 

Наставната
програма за физичко образование е и практична и теоретска, опфаќа анатомија и
физиологија, вештини за движење и современи студии во спортот. Учениците се охрабруваат да пробаат низа
физички активности, вклучително и тимски и индивидуални спортови, игри и
активности на отворено, а потоа да ги користат теоретските знаења што ги
стекнале за да ги анализираат различните фактори што влијаат на перформансите.

Наставата исто така ги охрабрува учениците да ги разберат и
објаснат глобалните трендови во физичкото образование и спортот.

Секој ученик избира и две од следните опции:

Наставната програма по уметност и дизајн ги разгледува изразот и комуникацијата. Учениците стекнуваат разбирање за визуелната перцепција и
естетското искуство и начините на кои уметноста и дизајнот создаваат свој јазик.

Поголемиот дел од работата на оваа наставна програма е практична или студиска, така што учениците можат да ги развијат своите способности за набудување и анализа на визуелниот свет, чувствителност, вештина, личен израз и имагинација. Тие исто така учат како да ги поврзат своите вештини со подобрено познавање на сопствените култури, минато и сегашност, како и ценење на практичните проблеми со дизајнот.

 

Клучните концепти за уметност и дизајн се:

 • Комуникација
  Суштинска цел на секое уметничко дело и дизајн е да комуницира, од наједноставната скица до најсложеното дело. Уметниците и дизајнерите треба да разберат дека врз односот што го градат нивните дела со публиката влијаат многу работи, вклучувајќи ги и нивните избрани медиуми и методи. Ефективната комуникација е исто така неопходна за работење во денешниот свет на уметност и дизајн, што бара соработка и ангажман со пошироки култури и движења.
 • Креативност
  Креативноста е во срцето на процесите на уметниците или дизајнерите. Тоа ги тера да се сомневаат, истражуваат, експериментираат и ризикуваат да создадат дело што е оригинално и значајно. Креативните практичари користат љубопитност, фантазија и иновации за да создадат едно уметничко дело.
 • Намера
  Намерата е почетна точка на кој било проект од кој еден уметник или дизајнер започнува да развива идеи. Целта може да дојде од краток предлог
  или истражување, додека во друг момент може да започне како идеја или чувство.
  Иако намерата е причина да се започне проект, важно е да се разбере дека намерата може да се развива и во текот на работата.
 • Материјали и процеси
  Експериментирање со материјали и процеси гради доверба и помага да се развие свеста за просторните, текстуралните и односите во боја, кои се основни за уметноста и дизајнот. Вештиот уметник или дизајнер ги избира материјалите и процесите што ја комуницираат нивната порака на најефикасен начин.
 • Критичка рефлексија
  Критичката рефлексија е тековниот процес што им помага на уметниците и дизајнерите да научат што функционира, а што не.
  Уметниците и дизајнерите треба да проценат како материјалите, техниките и процесите што ги избираат влијаат на тоа како нивната работа комуницира со значењето. Овој процес може да помогне работата да стане порелевантна и покохерентна.
 • Истражување и контекст
  Истражувањето од прва рака им помага на уметниците и дизајнерите да ги развиваат своите идеи.

Часовите по музичко во нашето училиште се фокусираат во два дела:

 • Теорија на музиката
 • Практичен дел

Нашите музички наставници се подготвени да ја развијат љубовта кон музиката кај секој ученик. Часовите по музика се време на денот кога учениците ќе уживаат во добра и квалитетна музика, исто така, ќе ја запознаат историјата зад неа.

Наставната програма им овозможува на студентите да ја разберат и ценат природата и обемот на деловната активност и улогата што ја игра во општеството. Ги охрабрува учениците да го истражат процесот на донесување одлуки во динамично и променливо деловно опкружување и да развијат критичко разбирање за деловните организации. Тие учат за бизнисот и неговата околина, управување со човечки ресурси, маркетинг, управување со операции и финансии и сметководство. Низ предметот Бизнис и претприемништво, учениците исто така учат како да развијат бизнис стратегија.

Клучните концепти врз кои е изграден овој наставен план се дадени подолу. Предметот се однесува на овие концепти, кои можат да послужат како водечки принципи кога се разгледуваат и познати и непознати деловни проблеми и контексти.

 

 • Промената е единствената константа. Новите претпријатија често се создаваат како одговор на економските, културните или технолошките промени. Постоечките бизниси мора да се прилагодат на промените, доколку сакаат да преживеат и да растат.
 • Менаџментот е релевантен за секоја личност во бизнисот. Доброто лидерство, силната мотивација кај работниците, ефективните системи и јасна комуникација се белег на успешните деловни активности.
 • Фокусот на клиентите значи дека бизнисот ќе дизајнира и произведува добра и услуги што луѓето сакаат да ги купат. Клиентите ги обезбедуваат приходите што ги одржуваат деловните активности. Успешните бизниси навистина ги разбираат своите клиенти и се трудат да обезбедат производи што ги сакаат нивните клиенти.
 • Иновациите му овозможуваат на бизнисот да остане пред конкуренцијата. Деловниот свет е динамичен и компаниите мора да бараат иновации преку развој на производи, поефикасни процеси и изнаоѓање подобри начини „за деловно работење“.
 • Создавањето вредност е основната причина зошто постои некоја организација. Ефективните организации имаат за цел да ја зголемат вредноста на засегнатите страни. За повеќето бизниси, ова ќе се однесува на максимизирање на вредноста на акционерите, но социјалните претпријатија ќе имаат и други, нефинансиски цели. Заинтересираните страни исто така треба да ја измерат вредноста што се создава.
 • Стратегијата е да знаете каде сте, каде сакате да стигнете и како ќе одите таму. Менаџерите треба да размислат, да одлучат и да спроведат големи долгорочни планови – како што се купување друг бизнис, влез на нов пазар или развој на нова технологија.

Учениците развиваат разбирање за главните принципи на решавање на проблемите користејќи компјутери. Тие можат да го применат своето разбирање за да развијат компјутерски базирани решенија за проблемите со користење на алгоритми и програмски јазик на високо ниво. Учениците
исто така, развиваат голем број технички вештини, како и способност за ефикасно тестирање и евалуација на компјутерските решенија. Изучувањето на компјутерски науки ќе им помогне на учениците да ги разберат тековните и новите компјутерски технологии, придобивките од нивната употреба и да ги препознаат нивните потенцијални ризици.

 

Компјутерските науки им помагаат на учениците да развијат интерес за компјутери. Тоа е идеална основа за понатамошни студии на меѓународно ниво, а научените вештини можат да се користат и во други области на студии и во секојдневниот живот.

Предметот Вовед во психологија е дизајниран да ги запознае учениците со биолошките и теоретските основи на психологијата. Предметот ќе ги охрабри учениците да развијат аналитички вештини, да спроведат истражување, да ја истражат врската ум-тело, да ги анализираат концептите на свеста, да ги проценат теориите на личноста, да развијат разбирање за психолошките нарушувања, да ја проценат улогата и ефективноста на
третманите и да ги анализираат теориите за интелигенција Од учениците ќе се очекува да го покажат своето разбирање за психологијата преку разни проекти, дискусии и задачи.

Глобални перспективи е стимулирачки предмет кој се протега низ традиционалните граници на границите и развива преносливи вештини. Тоа е и крос-наставен процес низ кој учениците уживаат во учењето вклучувајќи тимска работа, презентации, проекти и работа со други ученици. Акцентот
е на развивање на способноста да се размислува критички за голем број на глобални прашања каде што секогаш има повеќе од една гледна точка.

Глобалните перспективи обезбедуваат можности за истражување и преиспитување на клучните глобални прашања од лична, локална / национална
и глобална перспектива.

Младите луѓе на глобално ниво се соочуваат со предизвици без преседан во меѓусебно поврзан и информативен тежок свет, не само
во тоа како тие ќе добијат чувство за нивно сопствено активно место во светот и да се справат со промените што ќе влијаат на нивните животни шанси и животни избори.

Учениците ќе имаат можност да стекнат и да применуваат голем број на вештини, вклучувајќи:

 • собирање, синтеза и комуникација со информации
 • соработка со другите за да се постигне заеднички исход
 • анализирање и оценување на планирањето, процесите и резултатите
 • развивање и оправдување на начинот на размислување

Ученицте ќе истражуваат стимулативни теми кои имаат глобална важност. Тие критички ќе ги оценуваат информациите и ќе истражуваат линии на размислување. Тие ќе научат да соработуваат со другите од друга култура, заедница или држава, насочување на голем дел од сопственото учење и развивање на независност на мислата. Програмата нагласува развој и примена на вештини, наместо стекнување на знаења. Студентите ќе развијат
преносливи вештини кои ќе бидат корисни за понатамошните студии и за младите луѓе како активни граѓани на иднината.

Глобалните перспективи ја поттикнуваат свеста за глобалните проблеми и нудат можности за истражување на можни решенија преку соработка и соработка. Целта на програмата не сите да размислуваат идентично; туку станува збор за отворање на умот кон големата сложеност на светот и на човечката мисла, и отворање на срцата кон разновидноста на човечкото искуство и чувство

меѓународна програма 2
Возраст на ученици: 16 - 18 години

Оваа програма го следи стандардот за меѓународно oбразование. Креирана е од експерти и се темели на академската строгост и ги одразува најновите истражувања. Обезбедува  силна основа за напредување на учениците од една во друга фаза и е добро поддржана со квалитетни ресурси за учење. 

Наставните планови и програми се често ревидирани, така што ги рефлектираат најновите докази за истражување и рофесионалната практика на учење земајќи ги предвид различните национални контексти во кои се изучуваат. Секој наставен план се креира во
консултација со предметните наставници. 

Меѓународната програма им помага на учениците да развијат способности кои се ценети од универзитетите, вклучително и: 

 • длабоко разбирање на темите
 • вештини за размислување од повисок ред-анализа, критичко размислување, решавање проблеми
 • презентирање на кохерентни аргументи
 • независно учење и истражување.

Предмети

Трета и четврта година гимназија

Како основен предмет за сите ученици, математиката го поттикнува развојот на математичкото знаење како клучна животна вештина и како силна основа за понапредно изучување. Наставната програма има за цел да ја гради довербата на учениците, помагајќи им да развијат компетентност и флуентност со математички концепти, методи и вештини, како и чувство за броеви, модели и односи.
Наставната програма, исто така, дава силен акцент на решавање на задачите и презентирање и толкување на резултатите. Учениците стекнуваат разбирање за тоа како да комуницираат и да размислуваат да користат математички концепти.

Наставната програма има за цел да го сумира контекстот во кој треба да се разгледа содржината на програмата и да се опишат целите на курсот заснован на оваа наставна програма.


Целите се да им се овозможи на учениците
:

 • развој на математички знаења, пишани и практични вештини
 • да ја применуваат математиката во секојдневните ситуации и да развијат разбирање за математиката

 • да решаваат задачи, јасно ги презентираат решенијата, да ги проверуваат и интерпретираат резултатите

 • да развијат разбирање на математичките принципи

 • да препознаат кога и како некоја ситуација може да биде претставена математички, да ги идентификува и интерпретира релевантните фактори и, доколку е потребно, да одбере соодветен математички метод за решавање на проблемот

 • да користи математика како средство за комуникација со акцент на употребата на јасен израз

 • да развијат способност да ја применуваат математиката во други предмети, особено науката и технологијата

 • развивање на способностите да размислуваат логично, да се класифицираат, да се генерализираат и да се докаже

 • цениме модели и односи во математиката
 • произведуваат и ценат имагинативна и креативна работа која произлегува од математичките идеи

 • развој на математички способности со разгледување на проблемите и спроведување на индивидуални и кооперативни истражувања и експерименти, вклучувајќи ги и продолжените дела од практичен и истражен вид

 • да ја ценат меѓузависноста на различните гранки на математиката

 • да се здобијат со знаење соодветно на нивното понатамошно изучување на математиката и на другите дисциплини.

Преглед на наставните содржини:

 

1 Чиста математика 1

1.1Квадратни равенки

1.2 Функции

1.3 Координативна геометрија

1.4 Кружни мерки

1.5 Тригонометрија

1.6 Серии

1.7 Диференцијација

1.8 Интеграција

 

2 Чиста математика 2

2.1 Алгебра

2.2 Логаритамски и експоненцијални функции

2.3 Тригонометрија

2.4 Диференцијација

2.5 Интеграција

2.6 Нумеричко решение на равенки

 

3 Чиста математика 3

3.1 Алгебра

3.2 Логаритамски и експоненцијални функции

3.3 Тригонометрија

3.4 Диференцијација

3.5 Интеграција

3.6 Нумеричко решение на равенки

3.7 Вектори

3.8 Диференцијални равенки

3.9 Комплексни броеви

 

4 Механика

4.1 Сили и рамнотежа

4.2 Кинематика на движење во права линија

4.3 Момент

4.4 Закони на движење

4.5 Енергија, работа и моќ

 

5 Веројатност и статистика 1

5.1 Претставување на податоците

5.2 Пермутации и комбинации

5.3 Веројатност

5.4 Дискретни случајни променливи

5.5 Нормална дистрибуција

 

6 Веројатност и статистика 2

6.1 Дистрибуција на Поасон

6.2 Линеарни комбинации на случајни променливи

6.3 Континуирани случајни променливи

6.4 Земање примероци и проценка

6.5 Тестови за хипотеза

 

Клучни концепти

Клучните концепти се основни идеи кои им помагаат на учениците да развијат длабоко разбирање на предметот и да направат врски помеѓу различни аспекти. Клучните концепти можат да отворат нови начини на размислување, разбирање или толкување на важните работи што треба да се научат.

 

Доброто учење ги вклучува клучните концепти на предметот за да им помогне на учениците да стекнат:

 • поголема длабочина на предметното знаење, особено при примена на знаење и вештини во нови ситуации
 • ниво на владеење со предметот кој ќе им помогне за влез во високото образование.

Клучните концепти идентификувани подолу, внимателно воведени и развиени, ќе помогнат да се поткрепи наставниот предмет.

 

Решавање на проблеми

Математиката е фундаментално решавање на проблеми и претставува системи и модели на различни начини.

Овие вклучуваат:

 • Алгебра: ова е основна алатка која поддржува и изразува математичко расудување и обезбедува средство за генерализирање низ низа контексти.
 • Геометриски техники: алгебарските претстави исто така ја опишуваат просторната врска, што ни дава нов начин да разбереме ситуација.
 • Калкулус: ова е основен елемент што ја опишува промената во динамичните ситуации и ги подвлекува врските помеѓу функциите и графиконите.
 • Механички модели: објаснуваат и предвидуваат како честичките и предметите се движат или остануваат стабилни под влијание на силите.
 • Статистички методи: се користат за да се измерат и моделираат аспектите на светот околу нас. Теоријата на веројатност предвидува како може да се одвиваат случајните настани и дали претпоставките за случајноста се оправдани со докази.

Англиски јазик како прв странски јазик

Целите на програмата се да им овозможат на учениците:

 • да се развијат можности со цел ученикот да комуницира чисто, точно и ефективно додека зборува и пишува
 • да користи широк спектар на вокабулар и правилна граматика, правопис и интерпукција

 • развој на личен стил и свест за публиката на која се однесува.

  Учениците, исто така, се охрабруваат да читаат многу, како за сопствено уживање, така и за понатамошна свест за начините на кои англискиот јазик може да се користи. Програмата исто така, развива поопшти анализи и комуникациски вештини како што е заклучокот и способноста да се докажат факти и ефективно да ги презентираат мислењата.

Англиски јазик како втор странски јазик

Програмата е наменета за студенти кои веќе имаат познавање на јазикот и кои сакаат да го консолидираат своето разбирање за да напредуваат во својата академска или професионална кариера. Квалификацијата ја одразува широката употреба на англискиот јазик во образованието и секојдневниот живот, како и во забавата.

Целта е да се постигне ниво на практична комуникација идеална за секојдневна употреба, која исто така може да биде основа за понатамошна, подетална јазична студија.

Програмата по македонски јазик целосно одговара на националната рамка за македонски јазик.

Со акцент на човековата биологија, наставната програма по биологија им помага на учениците да го разберат технолошкиот свет во кој живеат и да
развијат интерес за науката и за научните достигнувања. Учениците ги разбираат основните принципи на биологијата преку мешавина на теоретски и практични вежби. Тие исто така развиваат разбирање на научните вештини неопходни за понатамошно изучување на меѓународно ниво, кои се корисни во секојдневниот живот.

Како што напредуваат, учениците разбираат како науката се изучува и се практикува и стануваат свесни дека резултатите од научните истражувања може да имаат добри и лоши ефекти врз поединците, заедниците и животната средина.

Програмата по биологија е прифатена од универзитетите и работодавците како доказ за суштествени знаења и способности. Како предмет на фокус, програмата по биологија им овозможува на учениците:

 

 • подобро да го разберат технолошкиот свет и да развијат интерес научни прашања
 • да ја препознаат корисноста (и ограничувањата) на научниот метод и како да го применат ова во други дисциплини и во секојдневниот живот
 • да развијат релевантни ставови како што се објективност, интегритет, иницијатива и инвентивност
 • да развјат интерес и грижа за животната средина
 • подобро да се разбере влијанието и ограничувањата на научните студии од општеството, економијата, технологијата, етиката, заедницата и животната средина
 • развивање на разбирање на научни вештини од суштинско значење и за понатамошни студии и секојдневниот живот.

Преглед на наставната програма

Учениците ги изучуваат следните теми:

1. 1 Клеточна структура

2. 2 Биолошки молекули

3. 3 Ензими

4. 4 Клеточни мембрани и транспорт

5. 5 Митотичен клеточен циклус

6. 6 Нуклеински киселини и синтеза на протеини

7. 7 Транспорт кај растенијата

8. 8 Транспорт кај цицачите

9. 9 Размена на гасови

10.10 Инфективно заболување

11,11 Имунитет

12 Енергија и дишење

13 Фотосинтеза

14 Хомеостаза

15 Контрола и координација

16 Наследна промена

17 Избор и еволуција

18 Биодиверзитет, класификација и зачувување

19 Генетска технологија

Клучни концепти

Клучните концепти се основни идеи, теории, принципи или ментални алатки кои им помагаат на учениците да развијат длабоко разбирање за темите и да направат врски помеѓу различни теми.

Учениците ги изучуваат следните теми:

1. Општа физика
1.1 Должина и време
1.2 Движење
1.3 Маса и тежина
1.4 Густина
1.5 Сила
1.6 Момент
1.7 Енергија, работа и моќ
1.8 Притисок
2. Термичка физика
2.1 Едноставен кинетички молекуларен модел на материјата
2.2 Топлински својства и температура
2.3 Термопроцеси
3. Својства на бранови, вклучувајќи светлина и звук
3.1 Општ бран својства
3.2 Светлина
3.3. Електромагнетикум
3.4 Звук
4. Електрична енергија и магнетизам
4.1 Едноставни феномени на магнетизам
4.2 Електрични количини
4.3 Електрични кругови
4.4 Дигитална електроника (само за проширени кандидати)
4.5 Опасности од електрична енергија
4.6 Електромагнетични ефекти
5. Атомска физика
5.1 Нуклеарниот атом
5.2 Радиоактивност

 

Клучни концепти:

Модели на физички системи
Физиката е наука која се труди да го разбере однесувањето на Универзумот. Развојот на модели на физички системи е од централно значење за физиката. Моделите поедноставуваат, објаснуваат и предвидуваат како се однесуваат физичките системи.

 

Тестирање на предвидувањата
Физичките модели обично се темелат на претходни набудувања, а нивните предвидувања се тестираат за да се провери дали се во согласност со однесувањето на реалниот свет. Ова тестирање бара докази, често добиени од експерименти.

 

Математиката како јазик и алатка за решавање задачи
Математиката е составен дел од физиката, бидејќи е јазик што се користи за изразување на физички принципи и модели. Исто така е алатка за анализа на теоретски модели, решавање на квантитативни проблеми и производство на предвидувања.

 

Материја, енергија и бранови.
Сè во Универзумот содржи материја и / или енергија. Брановите се клучен механизам за пренос на енергија и се неопходни за многу модерни примени на физиката.

 

Сили и полиња.
Начинот на кој интеракцијата на материјата и енергијата е преку силите и полињата. Однесувањето на Универзумот е управувано од фундаментални сили кои дејствуваат во размери и големини со различна должина. Тука спаѓаат гравитационата сила и електромагнетната сила.

Преглед на наставната програма

1 Бизнисот и околината

 

 • Претпријатие
 • Деловна структура
 • Големина на деловна активност
 • Деловни цели
 • Заинтересирани страни во бизнисот

2 Луѓето во организациите

 • Менаџмент и лидерство
 • Мотивација
 • Управување со човечките ресурси

3 Маркетинг

 • Што е маркетинг?
 • Истражување на пазарот
 • Маркетинг мешавина

4 Операции и управување со проекти

 • Природата на операциите
 • Планирање на операциите
 • Управување со залихи

5 Финансии и сметководство

 • Потребата за деловно финансирање
 • Извори на финансии
 • Трошоци
 • Основи на сметководството
 • Предвидување на парични текови и управување со обртни средства

6 Стратешко управување

 • Што е стратешко управување?
 • Стратешка анализа
 • Стратешки избор
 • Стратешка имплементација

Клучни концепти

Промената е единствената константа. Новите претпријатија често се создаваат како одговор на економските, културните или технолошките промени. Постоечките бизниси мора да се прилагодат на промените, доколку сакаат да преживеат и да растат.

 

– Менаџментот е релевантен за секоја личност во бизнисот. Добро лидерство, силна мотивација кај работниците, ефективните системи и јасна комуникација се белег на успешните деловни активности.

– Фокусот на клиентите значи дека бизнисот ќе дизајнира и произведува добра и услуги што ги сакаат луѓето. Клиентите ги обезбедуваат приходите што ги одржуваат деловните активности. Успешните бизниси ги разбираат своите клиенти и се трудат да обезбедат производи што ги сакаат нивните клиенти.

Преглед на наставната програма

 

1 Основни економски идеи и распределба на ресурси
Недостаток, избор и цена на можности

 • Позитивни и нормативни изјави
 • Фактори на производство
 • Алокација на ресурси во различни економски системи и прашања на транзиција
 • Криви на можности за производство 
 • Пари
 • Класификација на стоки и услуги

2 Систем на цени и микро-економија
Криви на побарувачка и снабдување

 • Еластичност на цената, еластичност на приходот и вкрстена еластичност на побарувачката
 • Еластичност на цената на понудата
 • Интеракција на побарувачката и понудата
 • Пазарна рамнотежа и нерамнотежа
 • Вишок на потрошувач и производител

3 Владина микроекономска интервенција
Максимални и минимални цени

 • Даноци (директни и индиректни)
 • Субвенции
 • Трансфер плаќања
 • Директно обезбедување на стоки и услуги
 • Национализација и приватизација

4 Макро економија
Анализа на вкупната побарувачка и вкупната понуда

 • Инфлација
 • Биланс на плаќање
 • Девизен курс
 • Услови на трговија
 • Принципи на апсолутна и компаративна предност
 • Протекционизам

5 Владина макро интервенција
Видови политика:фискална, монетарна политика и политика на понуда

 • Политики за корекција на нерамнотежа на платниот биланс
 • Политики за корекција на инфлацијата и дефлацијата

Клучни концепти:

Недостаток и избор

Основниот проблем во економијата е дека ресурсите се малку и потребите се неограничени, така што секогаш се бара избор помеѓу конкурентската употреба на ресурсите.

– Маргини и промени
Донесувањето одлуки од страна на поединци, фирми и влади се заснова на избори на маргините односно доколку се оптимизира однесувањето, секоја промена ќе биде штетна се додека условите остануваат исти.

– Рамнотежа и ефикасност. Цените се утврдени според пазарите, секогаш се движат кон и надвор од рамнотежа и можат да бидат и ефикасни и неефикасни на различни начини и во различни временски периоди.

 

– Регулатива и капитал. Постои размена помеѓу, од една страна, слобода за фирми и поединци на нерегулиран пазар и, од друга страна, поголема социјална еднаквост и еднаквост преку владината регулатива за поединци и пазари.

 

– Напредок и развој.
Економијата проучува како општествата можат да напредуваат во мерливи парични изрази и да се развиваат во поширока нормативна смисла.

Учениците развиваат разбирање за главните принципи на решавање на проблемите користејќи компјутери. Тие можат да го применат своето разбирање за да развијат компјутерски базирани решенија за проблемите со користење на алгоритми и програмски јазик на високо ниво. Учениците исто така, развиваат голем број технички вештини, како и способност за ефикасно тестирање и евалуација на компјутерските решенија. Изучувањето на компјутерски науки ќе им помогне на учениците да ги разберат тековните и новите компјутерски технологии, придобивките од нивната употреба и да ги препознаат нивните потенцијални ризици.

Компјутерските науки им помагаат на учениците да развијат интерес за компјутери. Тоа е идеална основа за понатамошни студии на меѓународно ниво, а научените вештини можат да се користат и во други области на студии и во секојдневниот живот.

Наставната програма по уметност и дизајн ги разгледува изразот и комуникацијата. Учениците стекнуваат разбирање за визуелната перцепција и
естетското искуство и начините на кои уметноста и дизајнот создаваат свој јазик.

Поголемиот дел од работата на оваа наставна програма е практична или студиска, така што учениците можат да ги развијат своите способности за
набудување и анализа на визуелниот свет, чувствителност, вештина, личен израз и имагинација. Тие исто така учат како да ги поврзат своите вештини со подобрено познавање на сопствените култури, минато и сегашност, како и ценење на практичните проблеми со дизајнот.

Клучните концепти за уметност и дизајн се:

 

 • Комуникација
  Суштинска цел на секое уметничко дело и дизајн е да комуницира, од наједноставната скица до најсложеното дело. Уметниците и дизајнерите треба да разберат дека врз односот што го градат нивните дела со публиката влијаат многу работи, вклучувајќи ги и нивните избрани медиуми и методи. Ефективната комуникација е исто така неопходна за работење во денешниот свет на уметност и дизајн, што бара соработка и ангажман со пошироки култури и движења.
 • Креативност
  Креативноста е во срцето на процесите на уметниците или дизајнерите. Тоа ги тера да се сомневаат, истражуваат, експериментираат и ризикуваат да создадат дело што е оригинално и значајно. Креативните практичари користат љубопитност, фантазија и иновации за да создадат едно уметничко дело.
 • Намера
  Намерата е почетна точка на кој било проект од кој еден уметник или дизајнер започнува да развива идеи. Целта може да дојде од краток предлог
  или истражување, додека во друг момент може да започне како идеја или чувство. Иако намерата е причина да се започне проект, важно е да се разбере дека намерата може да се развива и во текот на работата.
 • Материјали и процеси
  Експериментирање со материјали и процеси гради доверба и помага да се развие свеста за просторните, текстуралните и односите во боја, кои се основни за уметноста и дизајнот. Вештиот уметник или дизајнер ги избира материјалите и процесите што ја комуницираат нивната порака на најефикасен начин.
 • Критичка рефлексија
  Критичката рефлексија е тековниот процес што им помага на уметниците и дизајнерите да научат што функционира, а што не. Уметниците и дизајнерите треба да проценат како материјалите, техниките и процесите што ги избираат влијаат на тоа како нивната работа комуницира со
  значењето. Овој процес може да помогне работата да стане порелевантна и покохерентна.
 • Истражување и контекст
  Истражувањето од прва рака им помага на уметниците и дизајнерите да ги развиваат своите идеи.

Оваа програма е наменета за ученици кои го изучуваат германскиот како странски јазик. Целта е да се развие способност ефективно да се користи јазикот за целите на практичната комуникација. Програмата се базира на поврзани јазични вештини за слушање, читање, зборување и пишување, и тие се изградени како напредок на учениците преку нивните студии.

Наставната програма, исто така, има за цел да понуди увид во културата и цивилизацијата на земјите каде што зборува германскиот јазик, со што се
поттикнуваат позитивните ставови кон изучувањето јазик и кон говорителите на странски јазици.

Области:

 • Човечки односи
 • Семејство
 • Генерациски јаз
 • Млади луѓе
 • Модели на секојдневниот живот
 • Урбан и рурален живот
 • Медиуми
 • Храна и пијалок
 • Закон и ред
 • Филозофија
 • Здравје и фитнес
 • Работа и слободно време
 • Еднаквост на можностите
 • Вработување и невработеност
 • Спорт
 • Активности во слободно време
 • Патувања и туризам
 • Образование
 • Културен живот / наследство
 • Војна и мир
 • Социјален и економски развој
 • Научен и медицински напредок
 • Технолошка иновација
 • Животна средина
 • Конзервација
 • Загадување
 • Современи аспекти на земјата/земјите каде се зборува јазикот

Наставната програма за физичко образование е и практична и теоретска, опфаќа анатомија и физиологија, вештини за движење и современи студии во спортот. Учениците се охрабруваат да пробаат низа физички активности, вклучително и тимски и индивидуални спортови, игри и активности на отворено, а потоа да ги користат теоретските знаења што ги стекнале за да ги анализираат различните фактори што влијаат на перформансите.

Спортските часови се случуваат во модерен спортски центар.

Учениците имаат можност да избираат помеѓу различни активности како што се:

 • Кошарка 
 • Одбојка 
 • Фудбал
 • Пинг Понг
 • Боречки вештини
 • Лизгање на мраз
 • Пливање

Глобални перспективи е стимулирачки предмет кој се протега низ традиционалните граници на границите и развива преносливи вештини. Тоа е и крос-наставен процес низ кој учениците уживаат во учењето вклучувајќи тимска работа, презентации, проекти и работа со други ученици. Акцентот
е на развивање на способноста да се размислува критички за голем број на глобални прашања каде што секогаш има повеќе од една гледна точка.

 

Глобалните перспективи обезбедуваат можности за истражување и преиспитување на клучните глобални прашања од лична, локална / национална
и глобална перспектива.

 

Младите луѓе на глобално ниво се соочуваат со предизвици без преседан во меѓусебно поврзан и информативен тежок свет, не само во тоа како тие ќе добијат чувство за нивно сопствено активно место во светот и да се справат со промените што ќе влијаат на нивните животни шанси и животни избори.

 

Учениците ќе имаат можност да стекнат и да применуваат голем број на вештини, вклучувајќи:

 • собирање, синтеза и комуникација со информации
 • соработка со другите за да се постигне заеднички исход
 • анализирање и оценување на планирањето, процесите и резултатите
 • развивање и оправдување на начинот на размислување

 

Ученицте ќе истражуваат стимулативни теми кои имаат глобална важност. Тие критички ќе ги оценуваат информациите и ќе истражуваат линии на размислување. Тие ќе научат да соработуваат со другите од друга култура, заедница или држава, насочување на голем дел од сопственото
учење и развивање на независност на мислата. Програмата нагласува развој и примена на вештини, наместо стекнување на знаења. Студентите ќе развијат преносливи вештини кои ќе бидат корисни за понатамошните студии и за младите луѓе како активни граѓани на иднината.

Глобалните перспективи ја поттикнуваат свеста за глобалните проблеми и нудат можности за истражување на можни решенија преку соработка и соработка. Целта на програмата не сите да размислуваат идентично; туку станува збор за отворање на умот кон големата сложеност на светот и на човечката мисла, и отворање на срцата кон разновидноста на човечкото искуство и чувство.