Основно образование

Возраст на ученици

Програмата за основно образование е наменета за ученици од 5 до 11 години. Од прво до шесто одделение

  За Програмата Програмата за основно образование - IB PYP е дизајнирана да им обезбеди на учениците добро заокружено, сеопфатно образование кое ги подготвува за успех во модерниот интеркултурен свет.

 

  • Се фокусира на развивање на критичко размислување, меѓукултурно разбирање иразвој на меѓународното размислување кај учениците.

 

  • Нашите ученици се вклучуваат во независно истражување и учествуваат во проекти со кои и помагаат на заедницата во која живеат што подоцна им помага да се развијат во одговорни, светски граѓани. Програмата IB ги охрабрува учениците да преземат одговорност над нивното учење и ги охрабрува да размислуваат критички и независно, што ќе им помогне да станат самоуверени и одговорни млади луѓе. Во Меѓународното училиште Максимилијан, ја разбираме важноста на меѓународното образование во денешниот глобализиран свет. Нашите посветени и висококвалификувани наставници се обучени да ја имплементираат програмата IB и се посветени на обезбедување на најдобро можно образование на учениците.

 

  Ние, исто така, разбираме дека изборот на училиште за Вашето дете е важна одлука и сакаме да ве увериме дека ќе обезбедиме поддршка и ресурси за да му помогнеме на вашето дете да ја направи транзицијата. Нашето училиште е заедница на ученици и ги охрабруваме родителите да бидат активни учесници во образованието на своето дете.

Наставна програма со три основни предмети: Математика, Англиски и Природни науки. Целата настава се изведува на англиски јазик.

Програмата е конкурентна на меѓународно ниво и е дизајнирана да биде културно прифатена. Вклучува високо квалитетна настава и ресурси кои се соодветни за националните, но и меѓународните училишта.

Нашата програма е целосно посветена на поставување силна основа за следните вештини: читање, пишување преку интегрирана настава по природни науки, ИТ, уметност и спорт. Учениците ги развиваат своите јазични вештини на англиски јазик преку читање, пишување, зборување и слушање.

Како дел од наставата по Природни науки, учениците ја истражуваат врската помеѓу животните и животната средина, создавањето на Земјата и релјефот, како и основите на физиката. Во програмата по Уметност, учениците учат интегрирани настава по танц, визуелна уметност, како и креативност. Ние сме посветени на развој на квалитетни програми на секое ниво на основно образование.
Материјалите секогаш одговараат на најмодерните и најпрогресивните учебници за соодветната возраст.

Начин на оценување


Напредокот и успехот на учениците се следи и оценува во текот на целата година.

Од прво до петти секој месец, учениците добиваат Извештај за напредокот. Овој извештај се подготвува за секој предмет и вклучува параметри кои го покажуваат напредокот на ученикот во текот на месецот.
 
Освен редовните тестови и проверки на знаењето, во текот на годината има две испитни недели. Првата испитна недела е на крајот на првото полугодие, додека втората е на крајот на второто полугодие.
 
На крајот на секоја учебна година, секој ученик се тестира за нивото на познавање на англискиот јазик.
 
Во исто време, на учениците им се прават проверки на знаењето како што се: континуирани проверки на напредок, самоевалуации, оценувања на врсниците, портфолија, квизови, тестови. 

Основното училиште „Максимилијан“ го следи меѓународниот образовен систем со соодветен училишен распоред. Покрај тоа, нашите ученици следат проширена наставна програма, која ја користиме за да ги охрабриме надарените ученици, да обезбедиме напредни часови по англиски јазик од прво одделение и проектни активност од областа на дигиталните медиуми и ИТ.

Што IB PYP програмата? 

 

Меѓународната програма за основно образование (IB) е програма наменета за ученици на возраст од 3 до 12 години. 

 

PYP е изградена рамка од шест трансдисциплинарни теми кои обезбедуваат контекст за учење. Овие теми се: Кои сме ние, Каде сме во просторот и времето, Како се изразуваме, Како функционира светот, Како се организираме себеси и Споделување на планетата. Овие теми се дизајнирани да бидат релевантни за животот на учениците и да обезбедат врска помеѓу предметите. Наставната програма PYP се заснова на верувањето дека учениците најдобро учат кога се активно вклучени во процесот на учење. Програмата е дизајнирана да биде флексибилна и приспособлива, овозможувајќи им на наставниците да ги приспособат своите упатства на потребите на нивните ученици. PYP користи различни методи на настава, вклучувајќи учење базирано на истражување, практични активности и решавање на проблеми од реалниот свет. PYP, исто така, става силен акцент на развојот на целата индивидуа. Програмата вклучува социјален, емоционален, физички и јазичен развој, како и академско учење. Овој холистички пристап им помага на учениците да развијат важни животни вештини како што се комуникација, соработка и решавање проблеми. PYP кулминира со изложба, која е трансдисциплинарен проект предводен од ученици кој им овозможува на учениците да го покажат своето разбирање за шесте трансдисциплинарни теми и основните елементи на PYP. PYP е препознаен како висококвалитетна програма која ги подготвува учениците за успех во меѓусебно поврзаниот свет. 

 

Понудена е само од овластени IB World Schools и континуирано се прегледува и оценува за да се обезбеди неговата релевантност и ефективност. 

 

Одделенија во одделенска настава (PYP): 

 

Прво одделение - возраст на учениците: 5,5 до 6 години 

Второ одделение - возраст на учениците: 6,5- 7 години 

Трето одделение - возраст на учениците: 7,5- 8 години

Четврто одделение - возраст на учениците: 8,5-9 години 

Петто одделение - возраст на учениците: 9,5-10 години

Шесто одделение - возраст на учениците: 10,5- 11 години

Преку основните предмети, учениците добиваат целосно образование што создава желба за учење, гради силна база на општото знаење и им дава можност на учениците да постигнат сет на вештини што ќе ги носат низ сите нивни образовни патувања и на крајот да бидат продуктивни и вреднувани граѓани во заедницата. Меѓу-културниот пристап се користи за да се покаже врската помеѓу стекнатото знаење и концептите од секојдневниот живот и да се создаде разбирање дека темите кои се изучуваат не можат да се набљудуваат изолирано од контекстот. Учениците се охрабруваат да истражуваат, да бараат решенија, да размислуваат критички и да ги развијат комуникациските вештини 

Предметот Англиски јазик им овозможува на учениците да комуницираат самоуверено и ефикасно и да развиваат критички вештини за да одговорат на низа информации и текстови со разбирање и уживање.

Нашата наставна програма по Англиски јазик го охрабрува доживотниот ентузијазам за читање, пишување и говорна комуникација. Учениците развиваат јазични компетенции по англиски јазик за различни цели.

Насаставната програма е изработена како програма за Англиски јазик како прв јазик и може да се користи во секој културен контекст.

Што ќе научат учениците?

Учениците развиваат вештини и разбирање во четири области: читање, пишување, зборување и слушање. Тие ќе научат како ефективно да комуницираат и да одговорат на низа информации и текстови и тоа:

 • да станат сигурни во комуникацијата, способни ефикасно да ги применуваат сите четири компоненти на јазикот во секојдневни ситуации;
 • да се гледаат себеси како читатели, развивајќи ја љубовта кон читањето низ различни четива;
 • да се гледаат себеси како писатели, користејќи го пишаниот збор јасно и креативно во различни жанрови.

Предметот Англиска литература е воведен во нашиот силабус уште во првите години на образованието. Веруваме дека само на тој начин секое дете добива можност да ја развие љубовта кон книгите.

Со вметнување на предметот Англиска литература во силабусот, учениците почнуваат да читаат книги на рана возраст како на училиште така и дома.

Училиштето има клубови за читање книги каде учениците поминуваат неколку часа во тивка средина со други ученици и уживаат во книгите.

Часот по Македонски јазик и литература е предмет кој е задолжителен за сите ученици на нашето училиште. Силабусот ја следи националната рамка и се состои од литература и граматика.

Силабусот по предметот Математика проучува пет предметни области: геоетрија, мерење, управување со податоци и решавање задачи. Овој силабус се фокусира на принципи, системи, функции и врски каде учениците го применуваат стекнатото знаење и развиваат детално разбирање на предметот.
Училиштето верува дека со ставање акцент на математиката во првите години од образованието, секој ученик почнува да развива логичко размислување и независно решавање задачи.

Што ќе научат учениците?
Учениците развиваат холистичко разбирање по предметот, фокусирајќи се на основните принципи, обрасци, системи, функции и односи. Тие ќе станат математички компетентни со што можат да го применат знаењето во секојдневни ситуации.
„Математичко размислување и работење“, единствена карактеристика на нашата наставна програма која ги охрабрува учениците да ги споделат своите решенија со други, да дискутираат идеи и бараат докази што ги потврдуваат нивните претпоставки и решенија. Кога учениците размислуваат и работат математички, тие активно се обидуваат да најдат смисла за идеите и да создадат релевантни врски помеѓу различни факти, постапки и концепти. Ова укажува на повисоко ниво на размислување што им помага на учениците да го гледаат светотот низ призмата на математиката.

Предметот основи на работа со компјутер се воведува во нашата програма од прво одделение.

На овој час учениците уште од најмала возраст се сретнуваат со компјутерот и имаат можност да научат како да користат одредени апликации соодветно на нивната возраст. Тие ги учат основите на програмирање, користење на Word документи, подготвување на презентации и слично.

Програмата за предметот природни науки покрива четири области: научно истражување, биологија, хемија и физика. Научните истражувања се базираат на собирање идеи, информации, евалуирање докази, плаирање и анализирање на податоци. Подигање на свеста за околината и историја на природните науки се исто така дел од програмата.

Со слушање на овој предмет, секој ученик ја развива љубовта кон природата и околината. Во нашето училиште создадовме научна околина каде учениците можат да ја откријат убавината на природните науки низ призмата на експериметите и непосредниот контакт со природата.

Часовите по природни науки се состојат од теоретски и практичен дел. Преку теоретскиот дел, учениците ги учат најважните информации за разбирање на темата, додека преку практичниот дел тие добиваат шанса да го видат она што го изучувале.

Што ќе научат учениците?
Учениците ќе научат да размислуваат како “мали научници„ и ќе развиваат практични вештини со знаење и разбирање, што е од витално значење за објаснување на светот околу нас. Подигнување на свесноста на учениците за науката во светот околу нив го развива нивното чувство дека „науката е дел од мене“, помагајќи им да се поврзат со оваа тема.
Овој пристап им обезбедува знаења и вештини што им се потребни за да се истакнат во науката во подоцнежните фази на образованието и да направат информиран избор, вклучително и разгледување на прашања за одржливост и соочување со предизвиците со кои се соочува нашата околина.

Како се учи програмата?
Оваа наставна програма опфаќа шест главни области на кои се работи интегрирано како би се постигнал холистички пристап и тоа:

 • Биологија – живи суштества и нивна интеракција.
 • Хемија – проучување на материјата.
 • Физика – интеракција на материјата и енергијата.
 • Земјата и вселената – планетата Земја, Сончев систем.
 • Научно размислување и работа – развива разбирање и вештини за научни модели и претстави, научно истражување и практична работа.
 • Наука во контекст – им помага на наставниците да ја прикажат релевантноста на науката и холистичкиот пристап.
На часот по општествени науки, учениците кои ја следат оваа програма го изучуваат нивното опкружување, како и основите на историја и географија.

Силабусот на овој предмет е креиран да ги поттикне вештините на истражување, анализа, евалуација, рефлексија, соработка и комуникација.

Учениците во првите години од своето образование добиваат проекти соодветни на нивната возраст. Темите на овие проекти ги опфаќаат сите предмети кои се изучуваат. Се подготвува годишен план за проекти со кој учениците знаат на кој проект кога ќе работат.

Со следење на овој предмет, учениците учат што значи одговорност, тимска работа, лидерство, вештини кои им се неопродни понатаму во животот

За време на часот по спорт, учениците одат во спортскиот ценар кој се наоѓа во близина на училиштето, каде самите избираат некои од активностите кои ги нуди центарот.

Часовите по музичко се одвиваат секој петок во нашето училиште. На овие часови учениците освен што се запознаваат со теоријата на музиката и најзначајните музичари тие имаат можност да свират одреден инструмент и да научат како истиот функционира.
Меѓународното училиште Максимилијан ја воведува Фониката како задолжителен предмет во првите години на образованието како начин на учење на децата да читаат брзо и вешто. Истражувањата покажуваат дека кога фоника се учи на структуриран начин – почнувајќи од најлесните звуци и напредувајќи до најсложените – тоа е најефективниот метод за учење на малите деца да читаат (да биде особено корисен за деца на возраст од 5-7 години).

Емпатија е задолжителен предмет во нашата наставна програма за учениците од 1, 2 и 3 одделение. Емпатијата помага во градењето односи, спречува булинг и создава вештини кои им помагаат на учениците во секојдневните ситуации на училиште и подоцна на работа. Овој предмет поттикнува создавање на лидери и претприемачи.