Logo Loading

Enter your keyword

Школарина

}

Упис за учебната 2020/21 година

Основно образование- меѓународна програма (5,5 – 11 years)
ниво 1 (возраст на учениците од 5,5 до 7 год) 3.200 €
ниво 2 (одговара на возраст на учениците од I одделение) 3.200 €
ниво 3 (одговара на возраст на учениците од II одделение) 3.200 €
ниво 4 (одговара на возраст на учениците од III одделение) 3.200 €
ниво 5 (одговара на возраст на учениците од IV одделение) 3.200 €
ниво 6 (одговара на возраст на учениците од V одделение) 3.200 €
Основно образование 1- меѓународна програма (11- 14 years)
ниво 7 (одговара на возраст на учениците од VI одделение) 3.200 €
ниво 8 (одговара на возраст на учениците од VII одделение) 3.200 €
ниво 9 (одговара на возраст на учениците од VIII одделение) 3.200 €
Гимназиско образование- меѓународна програма (14-16 years)
ниво 10 (одговара на возраст на учениците од I година – средно образование) 3.100 €
ниво 11 (одговара на возраст на учениците од II година – средно образование) 3.100 €
Гимназиско образование 1- меѓународна програма (16-19 years)
ниво 12 – (одговара на возраст на учениците од III година – средно образование) 3.100 €
ниво 13 –  (одговара на возраст на учениците од IV година – средно образование) 3.200 €
Национална програма гимназиско образование
Од прва до четврта година 2.550 €

ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

Семејствата можат да изберат да ја исплатат школарината во целост или на рати по следниот редослед:

   

 • Основно образование  (I до IX одделение)
 • Гимназиско образование (IV година гимназија)
 

Гимназиско образование  (I, II, III година гимназија)

Цена: 3200 € Цена: 3100 €
50% од износот на школарина се плаќа при потпишување на договор 50% од износот на школарина се плаќа при потпишување на договор
Опција 1:  

Прва рата: 01.09.2020 – 05.09.2020

600 евра (денарска противвредност)

 

Втора рата: 01.10.2020- 05.10.2020

600 евра (денарска противвредност)

 

Трета рата: 01.11.2020- 05.11.2020

600 евра (денарска противвредност)

 

Прва рата: 01.09.2020 – 05.09.2020

580 евра (денарска противвредност)

 

Втора рата: 01.10.2020-05.10.2020

580 евра (денарска противвредност)

 

Трета рата: 01.11.2019- 05.11.2020

580 евра (денарска противвредност)

Опција 2:  

 

Прва рата: 01.09.2020 – 05.09.2020

460 евра (денарска противвредност)

 

Втора рата: 01.10.2020-05.10.2020

460 евра (денарска противвредност)

 

Трета рата: 01.11.2020- 05.11.2020

460 евра (денарска противвредност)

 

Четврта рата: 01.12.2020- 05.12.2020

460 евра (денарска противвредност)

 

 

Прва рата: 01.09.2020 – 05.09.2020

450 евра (денарска противвредност)

 

Втора рата: 01.10.2020-05.10.2020

450 евра (денарска противвредност)

 

Трета рата: 01.11.2020- 05.11.2020

450 евра (денарска противвредност)

 

Четврта рата: 01.12.2020- 05.12.2020

450 евра (денарска противвредност)

 

 • редовна настава;
 • изборни предмети;
 • семинари и истражувачки проекти на локално ниво;
 • менторство, работа во мали групи;
 • користење на библиотека;
 • грижа за здравјето на своите ученици
 • Учебници:

А) Скрипти- 250 евра (денарска противвредност)

Б) Оригинални учебници- 500 евра (денарска противвредност)

 • исхрана – 50 евра (денарска противвредност) – месечно
 • патувања, посети, трошоци за виза и училишни екскурзии во и надвор од Македонија;
 • патни трошоци од и до училиштето
 • дополнителна настава и активности
 • 150 евра (денарска противвредност) административна такса
 • 250 евра (денарска противвредност) задолжителни униформи

Семејствата кои имаат две деца добиваат попуст од 10% за второто дете.

Семејства со три или повеќе деца добиваат попуст од 15% за третото дете.

Депозит од неповратни 500 € (петстотини евра во денарска противвредност) е задолжителен за сите ученици. Овој депозит е осигурување за местотo во одделението во кое се запишуваат. Уплатата на овој депозит се врши по потпишувањето на договорот за упис, но не подоцна од 20ти Мај. На учениците нема да им биде гарантирано место во одделението после овој датум и ќе ја сносат одговорноста за плаќање на првата рата од школарината во целост.

 • Учениците кои ќе се отпишат од училиштето по започнување на учебната година, односно после 1ви Септрмври не подлежат на поврат на платената школарина.
 • Учениците на кои им е одобрено плаќање на школарината на рати, се обврзани да ги исплатат сите рати за учебната година иако одлучиле да се отпишат по започнувањето на истата.

Цената на школарина за лица кои не се државјани на Република Македонија изнесува 1000 евра (денарска противвредност) плус на секоја од горенаведените цени.

ЗГРИЖУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ПОСЛЕ 15:00 ЧАСОТ

Згрижување на ученици до 16:00 часот Згрижување на ученици до 17:00 часот
Дневно 750 денари 900 денари
Неделно 2500 денари 3000 денари
Месечно 7000 денари 9000 денари
Годишно 500 евра (денарска противвредност) 700 евра (денарска противвредност)