Logo Loading

Enter your keyword

Tarifat e shkollimit

}
Shkolla fillore – programi ndërkombëtar (5,5 – 11 vjeç)
niveli 1 (mosha e nxënësve prej 5,5 deri 7 vjeç) 2.900 €
niveli 2 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së I) 2.900 €
niveli 3 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së II ) 2.900 €
niveli 4 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së III ) 2.900 €
niveli 5 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së IV ) 2.900 €
niveli 6 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së V ) 2.900 €
Shkolla fillore 1- programi ndërkombëtar (11- 14 vjeç)
niveli 7 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së VI ) 2.900 €
niveli 8 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së VII ) 2.900 €
niveli 9 (korrespondon me moshën e nxënësve të klasës së VIII ) 2.900 €
Shkolla e mesme – programi ndërkombëtar (14-16 vjeç)
niveli 10 (korrespondon me moshën e nxënësve të vitit të I  – shkolla e mesme) 2.800 €
niveli 11 (korrespondon me moshën e nxënësve të vitit të II  – shkolla e mesme) 2.800 €
Shkolla e mesme 1- programi ndërkombëtar (16-19vjeç)
niveli 12 – (korrespondon me moshen e nxenësve të vitit të III  – shkolla e mesme) 2.950 €
niveli 13 –  (korrespondon me moshën e nxënësve te vitit të IV  – shkolla e mesme) 2.950 €
Programi lokal i shkollës së mesme – gjimnaz
Prej vitit të I deri vitin e IV
  • arsimi i rregullt;
  • lëndë zgjedhore;
  • seminare dhe projekte hetimore në nivel lokal;
  • mentorim, punë në grupe të vogla;
  • shfrytëzimi i bibliotekës;
  • kujdesi për shëndetin e nxënësve tanë, kontrolla sistematikе
  • ushqimi (50 еuro në muaj)
  • udhëtime, vizita, shpenzime për vizë dhe ekskurzione shkollore brenda dhe jashtë Maqedonisë;
  • shpenzimet e udhëtimit deri dhe prej shkolle
  • orë plotësuese dhe aktivitet shtesë

Familjet që kanë dy fëmijë fitojnë lirim prej 10% për secilin fëmijë.

Familjet që kanë tre ose me shumë fëmijë fitojnë lirim prej 15% për secilin fëmijë.

Tarifa për shkollim mund të paguhet në katër këste të barabarta në kundërvlerë denarë sipas kursit të mesëm  të NBRM-s në ditën e pagesës.

Për pagesa në këste, cmimi rritet per 10%

Regjistrimi i hershëm fillon pas mbarimit te gjysmëvjetorit të parë

Regjistrimet nga:

 

09 janar deri 01 shkurt –

02 shkurt deri 15 shkurt  –

16 shkurt deri 01 mars –

02 mars deri 15 mars –

16 mars deri 01 prill –

02 prill deri 01 мај-

 

Çmimet për regjistrim të hershëm nuk i nënshtrohen asnjë lirimi shtesë dhe nuk kan mundësi për pagesë në këste.

Depoziti prej 500 euro të pakthyeshme  (pesëqind euro në kundërvlerë denarë) është e obligueshme për secilin nxënës. Ky depozit është sigurimi i vendit në klasën në të cilën  regjistrohen. Pagesa e këtij depoziti bëhet pas nënshkrimit të marrëveshjes për regjistrim, po jo më vonë se 20 maji. Nxënësve nuk iu garantohet vendi në klasë pas kësaj date dhe do të kenë përgjegjësi për pagesën në këstin e parë të tarifës në përgjithësi.

Interesi i vonuar prej 1.5% në muaj do të llogaritet me të gjitha kostot që nuk janë shlyer deri në ditën e fundit të muajit

Në gjysmëvjetorin e parë              80% nga tarifa vjetore e shkollimit

Në gjysmëvjetorin e dytë              40% nga tarifa vjetore e shkollimit