Logo Loading

Enter your keyword

post

}

ARSIMI I MESËM 1 – PROGRAM NDËRKOMBËTAR (14-16 VJEÇ)

Ky program është i hartuar për nxënësit e moshës 11-14 vjeç.

Nxënësit kanë mundësinë të shfrytëzojnë nga oferta e gjerë e përfitimeve të ketij planprogrami, duke njohur rezultatet e provimeve të kaluara në të paktën në shtatë lëndë, duke perfshire dy gjuhe dhe një lëndë nga secila prej grupeve të tjera te lëndëve.

Kemi vendosur objektiva të qartë të mësimit për secilën lëndë, duke dhënë një strukturë të përsosur të arritjeve akademike, ku nxënësit mund të zgjedhin lëndë shtesë, nëse dëshirojnë. Ne fokusohemi në zhvillimin  e aftësive akademike në cdo vit dhe sigurojmë një qasje të përsosur për arsimin e lartë.

Qasje në arsimin e lartë

Në shkollimin  e mesëm, ne mundemi t’iu ndihmojmë nxënësve të arrijnë shumë më larg se sa kanë arritur ndonjëherë më parë, duke i përgatitur ato plotësisht dhe saktësisht për cdo arsimim te mëtejshëm dhe duke i mbështetur ata përmes procesit të zhvillimit për të arritur ambiciet e tyre. Ne u ofrojmë nxënësve përgatitje të shkëlqyeshme për arritjen e standardeve të larta të arsimt të lartë, kudo në botë.

Të përshtatshëm dhe relevant në nivel ndërkombëtar, programet “Gjimnazi 1” dhe “Gjimnazi 2- program i avancuar”, janë të dizajnuara të jenë të ndjeshme në aspektin kulturor, duke perfshirë cilësi të lartë të mësimit dhe burimeve të vlerësimit-notimit, të cilat janë të përshtatshme për mësimin në shkollat lokale dhe ndërkombëtare.