Logo Loading

Enter your keyword

Shkolla e mesme

}

PROGRAME NACIONALE

1. PROGRAMI SHKENCË- MATEMATIKOR – KOMBINIMI A1

2. PROGRAMI SHKENCË -MATEMATIKOR – KOMBINIMI B

3. PROGRAMI GJUHËSOR-ART – KOMBINIMI A

4. PROGRAMI GJUHËSOR- ART  –  KOMBINIMI B

5.PROGRAMI SHOQËRORO – HUMANIST – KOMBINIMI А

6.PROGRAMI SHOQËRORO – HUMANIST – KOMBINIMI B

Programet janë të dizajnuara me kujdes dhe janë progresive, duke iu mundësuar nxënësve prej 14 deri 19 vjeç, një rrugë të qartë drejt suksesit në nivel akademik dhe profesional. E gjithë kjo është në përputhje me ligjet që funksionojnë në nivel lokal.

 • Procesi arsimor ka një reputacion të njohur në botë dhe është i drejtuar kryesisht për nevojat e nxënësve, duke iu mundësuar arsimim të nivelit të lartë, në një atmosferë miqësore.
 • Parimet themelore për hartimin dhe zbatimin e një programi të suksesshëm arsimor
 • Programi arsimor përmban një planprogram të gjerë, koherent dhe të qëndrueshëm, me shtigje të qarta për një progres që është i hartuar për nevojat e të gjithë nxënësve.
 • Zhvillimi i atributeve të nxënësit, në programin ndërkombëtar – Gjuhësor.
 • Projekt ndërkombëtar që mirret me vlerësimin dhe aftësitë e të mësuarit në shek 21, identifikon ndryshimet në fokusin edukativ të nevojshëm për përgatitjen e studentëve për botën moderne dhe i ndan ato në kategori:
 • mënyra e të menduarit: përfshin kreativitetin, inovacionin, të menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve, vendimmarrjen dhe të mësuarit se si duhet.
 • mënyrë e të menduarit: përfshin forma te reja të bashkëpunimit dhe komunikimit.
 • mjetet e punës: perfshin kulturën e ITs dhe aftësinë e përdorimit të teknologjive të reja.
 • aftesitë jetësore në botë: përfshirja në zhvillimin e vetëdijes lokale dhe globale, si dhe përgjegjësia personale dhe sociale.
 1. Planprogrami synon të sigurojë:

  • Mirëkuptimin e nevojshëm, njohuri dhe shkathtësi për progresin e nxënësve në fazat e ardhshme të arsimit.
  • Një vëllim të përshtatshëm të përmbajtjes së objekteve.
  • Qasje spirale në zhvillimin e shkathtësive me përmbajtje të rishikuar në një nivel më të lartë në kontekste të ndryshme, në varësi të fazës së zhvillimit të nxënësve.
  • Një ekuilibër i kursit që mbulon një sërë procesesh arsimore, qëllimeve dhe përmbajtjes, duke zhvilluar një grup të plotë të njohurive dhe aftësive
  1. Planprogrami i cili mbështet zhvillimin e studentëve dhe mësuesve të cilët janë me vetëbesim, përgjegjës, reflektues dhe inovativ.
  2. Cdo planprogram i lëndëve është projektuar për të siguruar studentët dhe mësimdhënësit përmbajtje frymëzuese dhe kompleksitetin e duhur të lëndëve, si dhe zhvillimin e aftësive të përshtatshme për fazat e zhvillimit të nxënësve.
  3. Planprogrami e njeh sfondin e fortë të nxënësve dhe u siguron atyre mbështetjen që ata kanë nevojë për të hyrë në lëndën. Lëndët e studiuara në nivelin e mesëm në gjuhën angleze janë të përshtatura për studentët që përdorin gjuhën angleze si gjuhë të dytë.
  4. Secili  nxënës mëson gjuhë të huaja.
  5. Arsimimi në shkollë dygjuhësore ose më shumë gjuhësore.